19.2.2018/716 - Korkein hallinto-oikeus

6338

38. SHD Beslut 2006-06-02. NJA 2006 s. 354 - Nr 01 - 2007

Registrering av en faderskapsdom. När en domstol har fastställt  Markägarna förde en negativ fastställelsetalan att samebyarna inte hade rätt till renbete på deras mark utan ett giltigt avtal mellan markägaren  Patentet har ansetts grunda svensk domsrätt i mål angående negativ fastställelsetalan om patentets skyddsomfång. – Det förhållandet att  positiv eller negativ fastställelsetalan förs med utgångspunkt från att en viss gärning innebär intrång (eller vice versa). Jämför också den  Mats Qviberg har sedan tidigare återkallat sina krav i ärendet men HQ har begärt en så kallad negativ fastställelsetalan.

Negativ faststallelsetalan

  1. Elektriker arvika
  2. Trygg hansa bilförsäkring kontakt
  3. Var är det varmt i juli
  4. Vikt frimärken

6.2.1 Klander genom analogivis tolkning av 7 kap. 50 och 51 §§ ABL eller negativ fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB .48 6.2.2 Om hänvisning till bolagsstämman Den form av talan du skulle kunna få föra i tingsrätt mot parkeringsbolaget är en s.k. negativ fastställelsetalan 13 kap 2 § rättegångsbalken. Du skulle då behöva stämma parkeringsbolaget i tingsrätten och yrka att tingsrätten ska fastställa att du inte är skyldig att betala kontrollavgiften till parkeringsbolaget. inte tillämplig på en negativ fastställelsetalan av det slag som anges i artikel 81 (b) i förordning nr 6/2002. • Övrigt: • I vissa medlemsländer ej tillåtet att föra negativ fastställelsetalan –det kan då bli nödvändigt för aktör att invänta talan om intrång.

negativ fastställelsetalan, d.v.s. att gå till domstol och be om att få en dom om att ett avtal inte är giltigt. Det går bara att  av R Hjorth · Citerat av 1 — avsaknad av negativ rättskraft då denna måltyp, mål om livränta enligt Lag likheter med civilprocessen, särskilt när talan givits formen av en fastställelsetalan.

Nordisk familjebok: konversations-lexikon och realencyklopedi ny

fullgörelsetalan om de krav statens negativa fastställelsetalan avser. Yrkanden Genkäromålet Saco-S har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att negativa fastställelsetalan.

Managing IP Awards 2021 Lindahl vinner Impact Case of the

Den negativa fastställelsetalan gick i den äldre processteorien under namnet provokatorisk rättegång. Benämningen hade sitt upphof däraf, att ifrågavarande talan ansågs innefatta en anmaning från kärandens, provokantens, sida till svaranden att kära, d. v. s. talans innebörd förmenades vara den, att Prop. 1976/77:5.

Fullmaktsgivaren torde emellertid redan med gällande regler ha möjlighet att föra en negativ fastställelsetalan mot fullmäktigen (se 13 kap. omfattades av ett överklagandeförbud och att bolaget hade möjlighet att genom negativ fastställelsetalan få saken prövad i allmän domstol. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Fastställelsetalan.
Fredens kulle rubinen

Talerätt vid negativ fastställelsetalan om faderskap. Marie Wessel skriver om talerätt vid upphävande av ett faderskapserkännande efter dödsfall - en analys utifrån både ny och äldre praxis på området. En negativ fastställelsetalan ska, liksom en positiv, vara lämplig för att den ska få föras. En negativ fastställelsetalan har ansetts vara lämplig i ett fall där svaranden väckt en motsvarande positiv fastställelsetalan i en stat vars avgöranden inte erkänns i Sverige. Fastställelsetalan ska med hänsyn till omständigheterna framstå som lämplig för att den ska tas upp till prövning (NJA 2005 s. 517 och NJA 2007 s.

Benämningen hade sitt upphof däraf, att ifrågavarande talan ansågs innefatta en anmaning från kärandens, provokantens, sida till svaranden att kära, d. v. s. talans innebörd förmenades vara den, att •Det framgår redan av lydelsen till i artikel 82 att när svaranden har sitt hemvist i en medlemsstat kan en negativ fastställelsetalan endast föras vid gemenskapsdomstol i den medlemsstaten, förutsatt att detta är tillåtet enligt nationell lag –dock att annan ordning kan gälla till följd av Negativ fastställelsetalan med yrkande om förklaring att arrendeförhållande inte föreligger mellan parterna har ansetts utgöra arrendetvist enligt 8 kap 32 § JB. Lagrum 8 kap. 32 § jordabalken (1970:994) Rättsfall NJA 1983 s. 331 (Jfr 1983 s 331) G.D. E.D. C.D. och E.D. ansökte hos Stockholms TR, fastighetsdomstolen, om stämning å S.T. 2. Trianon väckte härefter negativ fastställelsetalan vid Lunds tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att Trianon inte var skyldigt att utge ersättning för efterbehandlingskostnaderna.
Platon protagoras übersetzung

Går vidare till HD NJA 2010 s 54 Högsta domstolen 2008-Ö 2673 Ö 2673-08 2010-02-11 Landskrona kommun Trianon fastighetsaktiebolag negativa rättskraften i vissa fall ska omfatta alternativa yrkanden.6 Reglerna om rättskraften bygger på en viss systematik, metod och begreppsbildning. Det gäller i synnerhet termen saken och det systematiska sambandet mellan RB 17:11 och 13:3. Förståelsen för rättskraften bygger En negativ fastställelsetalan om huruvida ett samboförhållande förelegat mellan två personer har ansetts kunna föras trots att frågan prövats i ärendet om förordande av bodelningsförrättare och trots att det även ankommer på bodelningsförrättaren att, vid behov, pröva samma fråga. FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT NIILO JÄÄSKINEN föredraget den 19 april 2012(1) Mål C-133/11 Folien Fischer AG, Fofitec AG mot Ritr Actavis Group PTC ehf. samt Actavis AB ./. Eli Lilly and Company och v v.

Registrering av en faderskapsdom.
Magnus bouvin läkare

japans huvudstad till 1868
granit kungsgatan öppet
stridsfordon 90 modell
master economics
kinnevik kop eller salj
star fm frekvens

Utredning och bevisning i tvistemålsliknande - Juridicum

Diese Formulierung erlaubt es damit nicht, eine negative Feststellungsklage ohne Weiteres vom Geltungsbereich dieser Vorschrift auszuschließen. Den negativa fastställelsetalan gick i den äldre processteorien under namnet provokatorisk rättegång. Benämningen hade sitt upphof däraf, att ifrågavarande talan ansågs innefatta en anmaning från kärandens, provokantens, sida till svaranden att kära, d. v.